½ stegt svinekam

½ stegt svinekam

2,2 kilo

Antal

Pris339kr.